ج مثل جیم، خ مثل خودرو!

Jeem - - الصفحة الأولى -

اندر حکایات خرید خودرو توس �ط جیمیان کِرکِ �ر و ص �د البته هِرهِر خنده بس �یار زیاد اس �ت! نق �ل اس �ت آن ور س �ال یک �ی از نویسندگان جیم که آوازه هوش اقتصادیاش «جمش �ید خ �ان ب �ازار دلار» را ک �ر کرده، «پژو »ایی میخرد دوگان �ه و بیرنگ! اما در کشاکش بازار به قول مش �هد یها «خُونتِمِه » م �ی رود و ب �ه خی �ال ارزان ش �دن خودرو، خودرواش را میفروشد، اما تب و تاب بازار فروک �ش نمیکند و قیمتها تا خرخره ملت بالا کش �یده میشود، طوری که حالا با همان پول توانسته پرایدی بخرد تک گانه! در واقع این از عجایب هشتگانه است که در چشم بهم زدنی خودروس �ازان عزی �ز میتوانند از کاتالیزوری به نام اسید « نظارتیک» استفاده

B جسته و پژو را به پراید تبدیل کنند! و اما بشنوید از دیگر نویسنده جیم که گویا علاقه وافری به خرید خودروهای بیکلاس کلاسیک دارد، نامب �رده یک عدد خودروی «پ یکی» مدل هزار و س �یصد و بوق و اندی که احتمالا چند روز دیگر ت �ا از هم پُ� کیدگ �یاش زمان باقی نمانده خریداری کرده است، طوری که سازمان آثار باستانی در به در به دنبال وی میگردد! گویا وکیل الرعایا با آن به 13 به در رفته اس �ت! اما از عجایب روزگار این که حرف پلاک خودروی نامبرده «جیم » میباش �د، ط �وری که همه ما با شنیدن این خبر گفتیم: آخی حیوونی!! خب �ر دیگر این ک �ه س �اختمان جدید جیم آشپزخانه نداشت و ما مجبور شدیم «حمام » را به «آش �پزخانه » تبدیل کنیم. هرچند حالا دمیهایمان کمی بوی روش �ور )س �فیداب( میده �د ولی حس �نش این اس �ت که دیگر

گشنگی نمیکشیم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.