«زندگي جهادي»

Jeem - - الصفحة الأولى -

«... ما ه �م زمانی که مثل ش �ما جوان بودیم روحیه جهادی داش �تیم و بعض �ی کاره �ا رو انجام میدادی �م. میرفتیم گاه �ی مزرعه م �ردم رو درو میکردیم یا خونه میساختیم براشون» اینها س �خنان رئیس اداره مربوط �ه بود و این جمله از بین یک س �اعت و نیم س �خنرانی ایش �ون همینطور توی ذهن من موند. میخواس �تم بپرس �م خب جن �اب رئیس مربوطه، دیگه چه خب �ر؟ از اون روحیه جهادی دهه ش �صتی تون چه خبر؟ چی �کارش کردین؟ راس �ت شرو بگید. ق �ول میدیم به کس �ی نگیم. البته که میدانم که روحیه جهادی فقط توی بیل دست گرفتن و دیوار بالا بردن نیست. اگر اهلش باشی توی خیلی ازکارای روزانهات پیدا میشه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.