زندگی سرشار از امگا3

Jeem - - الصفحة الأولى -

علیرضا محج �وب (نماینده مجلس): مسئولان به جای کوچکنمایی مشکلات اقتصادی موجود در کش �ور، گرانیها را کنت �رل کنند که زندگی م �ردم را .......... کرده است. روزی خاطره انگیز و به یاد ماندنی سرشار از امگا3 پر از نشاط و هیجان محاصره

پورحی �دری (مدیر فنی اس �تقلال): به قلعهنوی �ی گفتم که میت �وان نوع تنبیه را عوض کرد. به نظر شما چه نوع تنبیهی را جایگزین کنیم؟ فلک کردن شوک از نوع فیروز کریمی 3بار دویدن دور زمین فوتبال بعد از بازی نامه دعوت از اولیا داده شود!

کیانوش رس �تمی وزنهبردار تیم ملی: از لحاظ فنی با باقری مش �کلی نداریم اما ایشان .......... را درست کنند. لهجهشان ادبیاتشان ریاضیشان موهایشان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.