مثبت نگاه کنید

Jeem - - الصفحة الأولى -

متعرضی � ان: جناب مش �اور هچی یک نماینده مجلس گفته قرار است یک بیمارستان نیمه تمام در یکی از شهرستانهای خوزستان که ١٨ سال است که در حال ساخت است، در سفر رییسجمهور به خوزس �تان مورد افتتاح قرار گیرد. بعضی معتقدند که افتتاح بدون هیچگونه امکاناتی بیانصافی است.

مش �اور هچی: چرا از دید منفی به قضیه نگاه میکنید؟ ش �اید پای هیئت دولت س �بک بود و باعث پیش �رفت واقعی پروژه ش �د و تازه ش �ما از ابعاد مدیریت �ی قضیه خبر ندارید چون همین افتتاحه �ای پیش از موعد کلی روی رفع معضل بیکاری تاثیر دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.