کُتکی؛ تنبیه کبوتر بیزبان!

Jeem - - الصفحة الأولى -

هنوز حرفش تمام نشده که میرود از یک گوشه یک توری س �فید بزرگ میآورد و به آهس �تگی به لب بام نزدیک میش �ود! در کس �ری از ثانیه ت �وری را میچرخاند و کبوت �ری را که لب بام نشس �ته صید میکند!! و برمیگ �ردد طرف من: «مثل الان! ببین من الان کفتر حریف را تور زدم! به همین خوشگلی! نیازی هم به برق دانه نبود !» از سرنوش �ت کبوتر تازه صید ش �ده میپرسم و ج �واب میدهد : «چ �ون کفتر م �ال حریفِ باز اس �ت، پس �ش میدهم، فقط قبل �ش کُتکیاش میکنم! یعنی پای کفتر را آرام به دیوار میکش �م تا پوستمال ش �ود تا دیگر به سرش نزند بیاید روی بام حریفاش بنشیند »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.