هدیه خریدنی است!

Jeem - - الصفحة الأولى -

قرار نیست شما برای روز مادر یخچال ساید بای ساید بخرید! همین طور که قرار نیس �ت یک جفت جوراب بخرید!! شما با توجه به سنتان، درآمد و از هم �ه مهمت �ر با توجه به نیاز مادرتان دس �ت به خری �د بزنید. خدایی اگر قرار باش �د شما و خواهر دبس �تانی تان هر دو یک جفت جوراب 300 تومان �ی بخری �د که دیگر نور علی نور میش �ود. اگر تم �ام درآمدتان پول توجیبیتان اس �ت بهتر است این چند وقت صرفهجویی کنید، نفسِ همین که پول توجیبیتان را خرج نکردید و کنار گذاش �ت هاید برای مادر خودش بزرگترین هدیه است. بعد از این که از غرور این افتخار بزرگ بیرون آمدید میتوانید به فکر خرید باش �ید، اول همه نیازهای مادرتان از کوچکترین تا بزرگترینش را فهرست کنید تا جایی که میتوانید توی این فهرست وسایل و اس �باب منزل را خط بزنید و برس �ید به نیازهای ش �خصی مادرتان مثلا همین جوراب. بعد ببینید بین نیازها کدامش در توان مالی شما هست همان را خرید کنید. زمانی وس �یله بخرید که این وسیله دردی را از مادرتان دوا میکند مثلا اگر دس �تان مادرتان از بابت پوس �ت کردن سبزیجات مختلف اذیت میش �ود خریدن یک پوست کَن هم مادر را خوشحال میکند، اما تا میتوانید چیزهایی بخرید که مخصوص مادر باشد نه جهیزیه مادر! اگر بین فهرس �ت نیازها چیزی بود که توان مالی ش �ما به آن نمیرسید با خواهر یا برادرتان مذاکره کنید و هدیه مشترک بخرید این جوری هم هدیه کاربردی خریدهای �د هم پولتان را ب �ه چیزهای تکراری ندادهاید. راس �تی فراموش نکنید برای این که هم فهرست واقعی از نیازهای مادرتان داشته باشید و هم دس �ت به انتخاب خوبی بزنید باید به مادرتان نزدیک باش �ید آن قدر که از خواستهها و نیازهایش اطلاع داشته باشید، در غیر این صورت یک هفتهای فرصت دارید مادرتان را بیشتر بشناسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.