شدهـظهو مپدی ی واستگارهختر شیوپ رسر می؟!

Jeem - - الصفحة الأولى - زهرا خنداندل irjeem. [email protected]

م �ا از نس �ل روغن زرد نیس �تیم، حداکثر از نس �ل همین روغ �ن نباتی یا س �رخ کردنی هس �تیم. همه چیز در زمانه ما عوض ش �ده و زندگی ما با قدی �م از زمین ت �ا زیر زمین(!) فرق کرده اس �ت. قبلترها رس �م بود که میرفتند خواس �تگاری تا دختر و پس �ر هم را ببینند. اما حالا معمول شده که خواس �تگاری برای آشنایی خانوادهها با هم توسط دختر و پسر برگزار میش �ود! حال نکته این اس �ت که آیا ممکن اس �ت دخترها هم از پسرها خواس �تگاری کنند؟ برای پرسیدن این سوال س �راغ جوانهای دانشجو به عنوان قشر فرهیخته جامعه رفتیم و دو سؤال مشترك از همه آنها پرسیدیم. در س �ؤال اول نظرش �ان را به طور کلی در مورد خواستگاری کردن دختر از پس �ر پرسیدیم و در س �ؤال دوم از آنها خواستیم آینده زندگی زوجی که زن از مرد خواستگاری کرده را پیشبینی کنند.

تکتم.ع

آرزو.ق

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.