دانشجوی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد مشهد

Jeem - - الصفحة الأولى -

بد نیس �ت، چون مثلاً خواس �تگاری حضرت خدیج �ه) س( از حض �رت محم �د) ص( را هم داری �م. در ای �ن کار اگر ش �رایط رعایت ش �ود میتواند به نتیجه خوبی برس �د. ب �رای مثال در همی �ن خواس �تگاری حض �رت خدیج �ه) س( خودش �ان مس �تقیم وارد نش �دند و از واسطهای برای این کار استفاده کردند.

بس �تگی به ش �رایط فکری این دو نف �ر دارد. م �ا نمیتوانیم نس �خ های ب �رای هم �ه بپیچیم و نمیتوانیم بگوییم این کار همیش �ه بد اس �ت یا خوب است. بستگی دارد دو طرف چطور درباره این موضوع فکر کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.