دانشجوی مدیریت دولتی دانشگاه علمی کاربردی

Jeem - - الصفحة الأولى -

اگر یکدیگر را دوس �ت داش �ته باش �ند عیبی ندارد. زیرا وقتی وارد زندگی مشترک میشوند، به خاطر علاقهای که بهم دارند کوتاه میآیند.

در زندگی میتوانند با هم خیلی خوب باشند. اما رفتارش �ان ب �ا خانوادهها و دخال �ت آنها به خودشان بستگی دارد و اینکه چقدر اجازه ورود به حریم شخصیشان را به آنها بدهند.

محمدجواد.س

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.