روزهای زندگی / حمید فرخنژاد، هنگام �ه قاضیانی، کوروش سلیمانی، آرینه سوکیاسیان و...

Jeem - - الصفحة الأولى -

نقاط ضعف فیلم/ با تماش �ای این فیلم ممکن است به کل از سینمای کشور ناامید شوید، چون این اثر جوایز بسیاری را درو کرده بود، اما چرا فیلم اینقدر ناامید کننده است؟ تنها میتوان به ذکر گافهای س �اده و بدیهی فیلم اشاره کرد و گرنه اشکالات ساختاری و محتوایی بسیاری در لایهه �ای زیرین اثر موجود اس �ت که ذکر همه آنها یک ویژهنامه میطلبد. ١( عراقیهای فیل �م از طرفی آنقدر مش �نگ هس �تند که به جای اس �یر گرفتن طرف مقابل مدام دستپاچه میش �وند و عدنان و جاس �م را صدا میزنند! )گو اینکه اس �م همه عراقیه �ای فیلم عدنان و جاسم اس �ت( از طرفی ظرف 3 سوت پس از اع �لام قطعنامه ناگهان حمله میکنند و خط مقدم رزمندهها را رد میکنند و به بیمارس �تان میرس �ند! 2( رزمندهه �ا ب �ا ش �نیدن قطعنامه اس �لحه ها را در هم �ان جبهه ب �ه فرمانده پس میدهند!! آنهم به محض شنیدن خبر پذیرش قطعنامه از رادیو! 3( س �رباز عراقی که فرصت به اس �ارت گرفتن لیلا را دارد محکوم میشود که فقط باید او را بکشد!! او هم با شنیدن کلمه انا مسلم، انت مسلم! متحول میشود و توسط

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.