خلاص �ه داس �تان:

Jeem - - الصفحة الأولى -

فرماندهاش کشته میشود!! به همین سرعت به همین دقت! 4( یکی از ش �خصیت های داستان نابینا میش �ود اما مهارت نظامیاش ناغافل بالا میرود ط �وری که هم س �رباز عراقی را خلع س �لاح میکند هم یک دی �وار را بدون ملات س �اختمانی بالا میبرد!! 5( کل �ی آدم زحمت کش �یده اند یک پناهگاه زیرزمینی ساختهاند اما نمیدانستند که لازمه هر پناهگاهی داشتن یک جعبه کمکهای اولیه اس �ت!! پس لیلا هر بار برای آوردن مقداری ابزار پزشکی با کمک یک پتو استتار میکند و میرود توی دل عراقیها! 6( مجروح �ان ایرانی فیلم در کل ش �باهتی به رزمندهها ندارند، نه ذکری میگویند نه ... فقط نال �ه میکنند، در این بین یک مجروح هس �ت که ناغافل حالش خوب میشود و میرود یک تانک عراق �ی میآورد و یک �ی از آنها را هم میکش �د تا بقیه را با تان �ک از پناهگاه نجات ده �د!! فکر کنم همی �ن مقدار کافی باش �د تا بدانیم عج �ب روزهای زندگی تیره و تاری بر سینمای ما حاکم است که چنین اثری این همه سیمرغ برده است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.