سال شمار زندگی هﻨﺮی سهراب

Jeem - - الصفحة الأولى -

س �ال ١332 بود که از دانشکده هنرهای زیبا در رشته نقاشی فارغ التحصیل ش �د و چهار س �ال بعد به پاریس و لندن رفت تا در مدرسه هنرهای زیبای پاریس رش �ته لیتوگرافی بخواند. سال ١339 بود که موفق به دریافت جایزه اول هنرهای زیبا در یک جش �نواره شد. پس از آن سفرهایی به ژاپن و هند داش �ت و در این سفرها بود که به شدت به عرفان شرقی علاقهمند شد. در همین س �ا لها آثار نقاشی او در بس �یاری از کشورها به نمایش گذاشته شد و همچنین دو مجموعه از اش �عارش به چاپ رس �ید: سال ١330 نخستین مجموعه ش �عر نیمایی به نام «مرگ رنگ » و در اواخر س �ال ١332، دومین مجموعه شعرش با عنوان «زندگی خوابها ». دیگر آثار او از سال ١340 تا ١356 به چاپ رس �یده است که از آن میان میتوان به : «آوار آفتاب »، «شرق اندوه» ، «حجم سبز »، «ما هیچ، ما نگاه » اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.