این فیلم ک �ه مضمونی طنز در فضای اجتماعی دارد به موضوع مهریههای سنگین و غیرمعقول میپردازد...

Jeem - - الصفحة الأولى -

که شخصیتهای فیلم که مدام در پی راههایی ب �رای مغل �وب ک �ردن یکدیگر هس �تند، هیچ دوس �ت درست و حس �ابی ندارند و به غیر از خواه �رزاده ش �وهر )امین حیای �ی( که جوانی علاف و آس �مان جل اس �ت، هیچ ش �خصیت قاب �ل توج �ه دیگ �ری در فیلمنام �ه پیشبینی نش �ده اس �ت تا حداقل کمی از کسل کنندگی اتفاقات تکراری )مش �ور تهای م �داوم و بی نتیجه هاشمی و حیایی( بکاهد. از سوی دیگر مقیاسهای فیلم ش �باهتی به یک فیلم سینمایی ندارد و نماهای محدود و لوکیشنهای ضعیف فیلم، بیش �تر آن را به یک فیلم تلویزیونی شبیه ک �رده به ویژه این که کارگردان، بدون توجه به رعایت ضرباهنگ داس �تان، نماهای طولانی و خس �ته کننده زیادی را در فیلم گنجانده است. بهعنوان مثال دریک نمای بس �یار طولانی، زن وش �وهر را میبینیم ک �ه یکی در حال خوردن یک ظرف بزرگ کرفس خام اس �ت و دیگری مجموع �های از تنقلات را ب �ا ولع میل میکند، این دو مدام برای یکدیگر چش �م غره میروند و تماش �اگر دعا میکند که ای کاش این صحنه سراسر تصنعی، هرچه زودتر تمام بشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.