به نام کم ارزش ترین فلز

Jeem - - الصفحة الأولى -

کوتاه درباره فیلم/ حتما ش �ما هم با شنیدن این خلاصه داس �تان فک �ر میکنید که با فیلمی مانن �د «اج �اره نش �ی نها» ی مهرجوی �ی طرف هستید که با مضمونی طنز به معضلات زندگی آپارتمانی میپردازد یا در س �طحی معمولیتر، فیلمی شبیه به «آتش بس» تهمینه میلانی است که با بیانی ش �یرین به مش �کلات میان زوجین میپ �ردازد؛ اما همین ابتدا بای �د و بهطور کلی، واژه «پرداختن » را فرام �وش کنید، چرا که این فیلم ب �ه هیچ چیزی نمیپ �ردازد. اگر بخواهیم روراست باشیم و کمی صداقت به خرج بدهیم، «رژی �م طلای �ی » برگرفته از ماجراه �ای «تام و جری» و تصویرگر زندگی زن و شوهری نادان اس �ت که از ابتدا تا انته �ای فیلم برای یکدیگر دردسر درس �ت میکنند و دردس �ر هم به این خاطر است که مهریه خانم )مریلا زارعی( برابر اس �ت با قیمت طلایی که معادل و زن خودش و همسرش )مهدی هاشمی( است؛ اما دریغ از کمی داستان و ماجرای هیجانانگیز برای این که تماشاگر را به دیدن فیلم ترغیب کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.