«نسیم »

Jeem - - الصفحة الأولى -

استاد بامرام/ دیده بودیم دانشجو جماعت دنبال اس �تاد میدود و اس �تاد هم چنان ک �ه به راهش ادامه میدهد حرف �ش را میزند و انگار دنبالش کردهاند اما نشنیده بودیم که استاد دنبال دانشجو باش �د که این مورد را در حق خ �ودم دیدم. آن روز که ش �ماره ناش �ناس افتاد و کسی که پشت خط بود گفت استاد... )درس فقه تطبیقی( هستم شمارتون رو با کلی دردسر پیدا کردم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.