زبان دراز، عدالت میدهد بر باد!

Jeem - - الصفحة الأولى -

دانشآموز زبان دراز: آقای مش �اورچی در مدرس �ه ما من بهتر از بچه خواهر دوست مدیر ش �یفت صبحمان، امتحان را ج �واب دادم ولی او نمرهاش از من بیش �تر ش �ده، آیا این عدالت است؟

مشاورهچی: شاید معلم شما با توجه به حرف آقای احمدینژاد که گفتهاند عدالت این است که فق �ط زبان درازها و صدا بلندها به چش �م نیایند بلکه آنهایي که زبان و صداي بلندي نیز ندارند هم در نظر گرفته شوند به برگه امتحان شما نگاه نکرده و بس �ته به اندازه زبان و تُن صدایتان، به شما نمره داده است.

ی �ک حقوق نگرفته: این چه وضعی اس �ت مش �اوره چی! هنوز پوله �ای فوتب �ال ایران در بانکهای خارجی بلوکه اس �ت فدراس �یون هم بهانههای متفاوتی برای این کسری دارد و از پول برخیها فعا خبری نیس �ت، پس کی فدراسیون فکری به حال این قضیه میکند؟

مش �اور هچی: گوی �ا آق �ای کفاش �یان مدعی هس �تند که جلس �ه ای با آقای پاتر داشته و این مشکل را به زودی برطرف میکنند، هر چند بنده فکر میکنم که ایشان برای برطرفکردن این مش �کل باید با بالاتر از پاتر صحبت

میکرده!

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور: بقیه پروژههای نیمهتم �ام تا دو ماه آینده تکمیل میش �ود تا دول �ت احمدینژاد ب �دون تاخیر و کاری که بر زمین مانده باشد وظایف خطیر خود را انجام دهد. رئیس تدارکات و کارهای اجرایی ماستمالیزاسیون گفت: از جناب رحیمی میخواهم برای حوادث احتمالی بعد از افتتاح پروژههای باقیمانده روی ما حساب نکند، ما از این خانوادهها نیستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.