خودمو مدیریت کنم یا زمانمو؟!!

Jeem - - الصفحة الأولى -

به دور و برتان یک نگاهی بیندازید، چند نفر آدم میشناسید که واقعا مدیریت دارند روی زمانشان و روی خودش �ان؟!! چندتا؟ یکی؟ دوتا؟ سه تا؟ ی �ا هیچ �ی... . وقتی ح �رف از مدیریت زمان و برنامهریزی میشود، باید به عرضتان برسانیم که منظورم �ان تغییر در خودمان اس �ت، نه تغییر در زمان. حکما زمان را که نمیشود تغییر داد؛ زمان طبق قرارداد جهانی خودش ثابت است و ثانیه به ثانیه در حال گذر کردن و رفتن اس �ت، اما ما که طبق قرارداد جهانی ثابت نیس �تیم! پس میتوانیم تغیی �ر کنیم و از زم �ان به بهترین نحو اس �تفاده کنی �م. اگر از یک زاویه دیگ �ر به مدیریت زمان نگاه کنیم متوجه میشویم که مدیریت زمان یعنی کنار گذاش �تن تنبلی و ب �ی حوصلگیها، عادات، رفتاره �ای روزمرهای که زم �ان را هدر میدهد و...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.