ساعتهايم را چه جورى بگذرانم؟

Jeem - - الصفحة الأولى -

گام اول: فک �ر کنی �د قرار اس �ت آخر تابس �تان بميری �د، البته دور از جانتان! ح �الا ببینید اگر تا آخر تابستان چه کارهایي را انجام نداده باشید ن �اکام از دنیا ميروید و ميش �وید جوان ناکام؟! حالا نوبت آن اس �ت که یک برگه سفید بردارید و همان کارها را یادداشت کنید. گام دوم: زندگيتان را به این ابعاد تقس �یم کنید: فردي، خانوادگي، آموزش �ي، مال �ي، اجتماعي، تفریحي، معنوي! اگر ابعاد دیگري را هم دوست دارید اضافه کنید و فهرست کارهاي قبل موتتان را در این ابعاد تقسیمبندي کنید. گام س �وم: حالا واقعبین باش �ید و ب �ا توجه به ش �رایط تان و موقعی �ت زندگيت �ان ببینید که به کدام کارتان ميتوانید برس �ید. توي هر بعد فقط همان یک کار یا شاید هم چند کار را نگه دارید و بقی �ه را که فعا خارج از توانتان اس �ت خط بزنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.