سفر رایها

Jeem - - الصفحة الأولى - حامد نادریراد irjeem. naderi@h.

داستان انتخابات یكی از آن داستانهای بحث برانگیز دهه اخیر کشورمان شده است. توی ذهن خیلی از ما نس �بت به افراد برگزار کننده و نحوه برگزاری انتخابات کلی س �ؤال ریز و درشت وج �ود دارد. از زمانی که یادم میآید میگفتند انتخابات را مردم برگزار میکنند، این موضوع برای خود من باورپذیر نبود، تا اینكه در انتخابات شوراهای سال 85، از طرف دانشگاه به هیئت نظارت معرفی ش �دم و به عنوان ناظر مجلس پای صندوق رأی رفتم. راس �تش فكرش را هم نمیکردم یک انتخابات این همه آدم و این همه فرمول برای نظارت داش �ته باشد. در بینشان، دانشجو، معلم، بازاری، کارمند، مهندس، چپی، راستی، اصلاحطلب، اصولگرا و خلاصه همه مدل بودند. این دو صفحه هم محصول همان تجربه اس �ت، تجربهای که حس �ابی خیالم را از سلامت رأیی که میدهم جمع کرد. هم �ان برگ �ه تعیین

سرنوش �ت اس �ت. بعضیها خیلی راحت اسامی

را مینویسند و برگه را یک بار تا می

زنند و در صندوق میاندازن �د. برخیهای

دیگر ش �انصد بار این اس �امی را خط

خطی میکنند بعدش آن برگه با عظمت را تا

ابعاد 1× 1 میلیمتر تا میکنند و در صندوق

میاندازند. س� ه نوع مهر برای هر انتخابات درس� ت میش � ود. یک� ی در اختیار ناظر ش� ورای نگهبان، یک� ی در اختی� ار نماینده فرمان� دار و یکی ه� م برای مهر زدن روی شناسنامههای مردم اس� ت. دو مه� ر اول نیز برای مه� ر ک� ردن تعر فه ه� ا است. اسامی نامزدهای

انتخابات و کد آنه �ا درتابلو شناسایی

اعاناتنصب اس �ت. نامزدها بهخاطر کد

ایناس �ت کهاگر خطشناخوانا کسی

باشد، موقع خواندنکد نامزد، شمارش آرا با رأیشمعلوم

شود. یک محفظه پاستیکی با گنجایش حدود 2500 برگه رأی اس � ت. ی� ک درب آبی رن� گ دارد که ب � ا 6 عدد بس � ت، پلمب میشود. دو نوع هم دارد. صندوق ثابت و س� یار. صندوقهای سیار برای رأگیری از افرادی کمتوان و کسانی که نمیتوانند در صف بایستند و همچنین برای گرفتن رأی کسانی که در مناطق صعب العبور هستند، بهکار میآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.