حکایتاسم هایسخیف فیلمهای عجیب

Jeem - - الصفحة الأولى - علی نیک فرجام irjeem. nikfarjam@a.

حكایت انتخاب اسم برای بعضی از فیلمهای ایرانی هم حكایت »تنگ آمدن قافیه« است که وقتی تولید تبدیل به یک رویه در سینمای ایران (ب هخصوص در شبكه نمایش خانگی) تبدیل میشود، کمکم تمام عوامل ساخت یک فیلم خوب، به نوبت نادیده گرفته میشوند و این نادیده گرفتنها اول از بودجه شروع میشود، کمی بعد به فیلمنامه و داستان می رسد، بازیگران مطرح هم که با دستمزد کم کار نمیکنند و البته کارگردانان خوب و کار به جاییم یرسدکه فیلمها راهمراه شانهتخ ممرغبه مشتریانسوپرمارک تهام یدهند. در این میان وقتی که کار از کار میگذرد و فیلمی تولید میشود، البته که باید فروخته شود، حالا راه حل فروش یا این است کهبهعنوانب اقيمانده پولبه مشتری، فیلمبدهند یا اگر پای انتخاببه میان آمد، پوستر یابست هبندی آن میتواندن قشبهسزایی درفروش داشتهباشد، مثلااگر رویپوستر فیلمتصویر جوادرضویان، علیصادقی، احمد پورمخبر،ب هارهرهنما وبهنوشب ختیاریباشد، بها حتمالزیاد، مخاطبیکهب هدنبالیک ساعتخندها ستتصمیم به خرید میگیرد؛ اما اگر این ترفند هم رنگ باخت، چه باید کرد؟ به نظر میرسد که ترفند جدید، عبارت است از انتخاب اسامی عجیب و غریبی که به طرز مضحكی قصد جلب توجه دارند؛ اسامی که نه سری دارد نه تهی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.