سودای جهانی شدن جمهان پهمممممممملوان

Jeem - - الصفحة الأولى -

مهمتری �ن اخبار هفتههای گذش �ته فدراس �یون وزنهب �رداری، این ب �ود : »انتخابات فدراس �یون جهان �ی وزنهبرداری با معرفی دبیر، نایب رئیس اول، اعض �ای هیئت رئیس �ه، هیئ �ت اجرایی و همینط �ور اعضای کمیتهه �ای فنی، آموزش و تحقیقات و پزشکی به پایان رسید. « اخباری که در ادام �ه آن »ولی « و »اما «های بس �یاری آورده ش �د. در جریان انتخاب �ات این مراس �م که در ش �هر مسکو برگزار شد، حسین رضازاده رئیس فدراس �یون وزنهبرداری کش �ورمان نی �ز با امید به دس �ت آوردن یکی از 46 کرس �ی فدراسیون هرکولهای جهان، حضور داش �ت اما موفق به کسب حداقل آرا نشد. احتمالا شهرت فراوان او که زمانی مورد س �وء استفاده فدراسیون جهانی قرار میگرفت و سالها حامي مالي پولدار دنیا را پای تختههای مسابقات مختلف وزنهبرداری میکشاند، حالا به فراموشی سپرده شده است و شاید دچار آلزایمر شدهاند. مدیران پاورلیفتینگ جهان، که دیگر نام رضازاده به چش �مان ریز و درشتش �ان نمیآید. شاید هم عجایب مختلف وش �ائبه های بسیاری که در رسیدن این قهرمان به مسند ریاست فدراسیون ایران وجود داشت، قفل �ی بر دروازه جهانی ش �دن این مدیر ایرانی باشد. به همین بهانه با بررسیهای جیمی به سراغ نفر اول ای �ن روزهای فدراس �یون وزنهبرداری کشورمان و اما و اگرهایی از بحثهای جنجالی پشت س �ر این قهرمان که برحسب اتفاق مدیر هم هست، خواهیم رفت. تش �ویق و حمای �ت همه مردم ق �رار میگرفت و حت �ی گاه �ی پدرانی که مخالف سرس �خت تماشای برنامههای ورزش �ی تلویزیون بودند و ناسزاهایشان همیش �ه مهمان سفرههای رنگین فوتبالیس �ت های عزیزم �ان ب �ود، ب �ا دیدن این قهرمان افتخارآفرین قدری خش �نود میش �دند. اما پ �س از گ �ذر روزگاری چن �د در حالیکه ایرانیان ب �رای پیشبینی تعداد مدالهای المپیک پک �ن از عدد 2 ش �روع به ش �مردن میکردند، قهرمان قهرمانان ایران طی یک خبر تاس �ف بار و در فضای �ی دراماتی �ک اعام ک �رد که دیگر زم �ان خداحافظیاش با لب �اس مقدس تیم ملی س �ر رسیده اس �ت. خدا از باعث و بانیاش که بهطورقط �ع همان بیماری خانمان س �وز دیابت اس �ت (!) نگ �ذرد انش �اء ا...! ب �ه هرحال حاج حسین در تاریخ 2 مرداد 1387 خداحافظی کرد و یکی هم آن وسط پیدا نشده بود که بگوید در قرن حاضر که هر کسی، پزشک خانوادگی دارد و آزمون سامت میدهد تا از قند خونش باخبر شود، قهرمان ملی کشورمان تا کجا بدون مشاور تغذیه در حال پیش روی بود؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.