بخش دوم؛ از نیمکت تا کرسی فدراسیون

افتخممارات: 2 مممدال طمملای المپیممک، 4 طلای قهرمانی جهان، 2 طلای بازیهای آسممیایی، 3 طلای قهرمانی آسیا

Jeem - - الصفحة الأولى -

راس �تش را بخواهی �د هرچ �ه فک �ر ک �ردم به مغ �ز مبارک �م خط �ور نکرد ک �ه مع �ادل کلمه نیمکتنش �ین فوتبالیها در رش �ته وزنهبرداری چیس �ت. به هرحال رضازاده بعد از پایین آمدن از تخته، ردای سرپرس �تی بر تن کرد و همراهی با ملیپوشان کشور را اینبار در سمتی متفاوت ادامه داد. اولین حضور او به عنوان یک مسئول با خاطرهای تلخ پایان یافت. البته پایان نه، بلکه شروعی شیرینتر در انتظارش بود. وزنهبرداران تیم ملی کش �ورمان برای ب �ار دوم در منجاب باورنکردنی به نام دوپینگ فرو رفتند که متاسفانه این آش داغی که برایمان پخته بودند، بدجوری دهان سعید علیحس �ینی را با حکم محرومیت مادامالعمر س �وزاند. بعد از ای �ن اتفاق قهرمان گذشته و سرپرست امروز به همراه همه اعضای کادر فن �ی، با حک �م فدراسیوننش �ینان محروم ش �دند. محرومیتی که به طرز خندهآوری تبدیل به ریاس �ت فدراس �یون وزنهبرداری کشور شد! البته نباید فراموش کرد در فدراس �یون رضازاده تیم وزنهبرداری کش �ورمان در مسابقات جهانی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.