بخش اول؛ خداحافظ رضازاده قهرمان!

Jeem - - الصفحة الأولى -

افتخ �ارات ریز و درش �ت او که ش �اید به زبان آوردنش کاری بیهوده تلقی ش �ود، باعث و بانی این بود ک �ه حداقل با رویت این بزرگ مرد در کوچ �ه و بازار، ق �د که نه، اما س �ری خم کنیم و س �امی ب �راي عرض ارادت به محضرش �ان بفرس �تیم. رض �ازاده قهرم �ان، س �ال ها م �ورد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.