لطفا پیامکهای خود را فارسی و به شماره 2000999 ارسال کنید.

Jeem - - الصفحة الأولى -

جیميجون دس �تت مرسي واس �ه مصاحبه ش �یک و مجلسيات با س �ید علي ضیا. ممنون که به نظرات اهمیت میدین.

ب �ا توجه به مطلب درج ش �ده در جیم بابت لباسهای زنانه به یک سرمایهدار توصیه میکنم یک مجتم �ع مخصوص لباس بان �وان و ورود آقای �ان ممنون بزن �د متمعنا درآمد و مش �تری بسیاری خواهد داشت و دعای خیر خانمها.

سام از خواندن حکایت حبوبات و آدامس آنقدر مش �عوف ش �دم ک �ه تاس �اعتي نعرهها برآوردم و اش �ک ش �وق از چشمانم ایضا کف از دهانم هميبرفت...

یکی نیس �ت به بهنام اخوت بگه ش �ما لطفا هیس. به جای اینکه ستارهها رو تخریب کنید ایمان بیارید ایران با این مسئولینش لایق داشتن س �تاره نیست. میدونم چاپ نمیکنید اما جیم خودتو خ �راب کردی جل �و خیلیها. حدادی دوستت داریم.

س �ام جیمیجون، من عاشق شعرای محمد رضا عبدالملکیانم، اولین بار شعراشو با صدای خسرو شکیبایی شنیدم عاشقشون شدم، باریکا به انتخابتون. مرسی.

با س �ام. واقعا که: من هم �ون فریمانیم که تو قسمت پیاما س �ر من دعواست. بابا جان تو این چند س �الی که من روزنامه خراسان و جیم میخرم و میخونم یکبار پیامم چاپ شد چهقدر حسودین شما. کاری کردین که تا چشمشون به اسم فریمان بیفته دوباره عمرا بچاپن.

س �ام جیمی من ب �ا اینکه بای �د رای اولی باش �م رای نمی �دم دلیلش �م این که چ �را باید آنقدر تبعیض آموزشی بین ما بچههای روستا با شهریا باش �ه که آخرش اونا با هزارتا کاس کنکور برن دانشگاههای خوب ما هم...

آق �اي اخوان، روزنامه نگار ادیب، اس �تفاده مکرر از عبارات (میلیاردرهاي بيخاصیت) در جیم دوست داشتني، دور از انتظار است.

آدم قحطه که این قدر برای مصاحبه با علی

ضیا، الاف شدین؟

س �ام جیم یه س �والي ب �رام پی �ش اومده. نیگا بقراط میگ �ه یونانيها دروغگوین. بقراط خ �ودش یونانیه پ �س بق �راط دروغ میگه که یونانيه �ا دروغگوین. پس یونانيها راس �ت گوین، پس بقراط راس �ت میگه که یونانيها... از آخر نفهمیدم بقراط راست میگه یا دروغ!؟

تنها 24 روز و 4 س �اعت و س �ه دقیقه و 15 ثانیه تا کنکور باقی مانده ... هعیییی!

وای جیم �ی ح �رف دلم �و زدی... م �ن به ش �خصه آب میشم وختی یه پس �ره جوون با لبخند ژکون �د برات از مزیته �ای لباس زیر میگه. خیلی سخته واقن!

س �ام جیم! در حق حدادی خیلی کم لطفی کردی �ن! الان در همه جای دنیا قهرمانان رو از نظر مال �ی تامین میکنن! با حل �وا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشه.

س �ام. جیمی گفتوگوی با علی ضیا واقعا عال �ی بود ولی میدون �ی نمیدونم چرا آدما تا به جایی میرس �ن این قدر غرور میگیرشون. ش �اید لازم باش �ه بعضیا آهنگ حباب محسن یگانه رو چند بار گوش بدن.

سام ج. پایاننامه ات حررررففف نداشت..! موقع خوندنش نیشم تا فرق سرم باز بود. ایول سعید برند.

سام جیم عزیز، فقط خواستم تشکر من رو به »ذهن کتابي « این هفته برسوني. ممنونم.

س جیم �ی ج �ون. کامنتدونیت ای �ن هفته باحال بود. راستی هر وقت بابام جیمو نمیخره مطالبت خیلی با حال میشه چرا؟

پ �س احتمالا خیلی وقته پدر محترمتان جیم را نخریدهاند!!!

سام جیم: معمولا آدمای کله گنده رو پشت تلویزیون میدیدیم، اما تا حالا ندیده بودیم یه آدمی چون رفته پش �ت تلویزیون کلهاش گنده

باس �ام ب �ه ج نویسهای عزیز ش �ما هم با این گذارشتان. خانمها تمام شغلها را قصب کردهاند بگویید این چهار تا فرو ش �گاه را هم از آقایان بگیرند و بدهند به خانمها بعد مردا از کجا برای خوانواده نان بیاورند.

س �ام جیمیجون، من عاشق شعرای محمد رضا عبدالملکیانم، اولین بار شعراشو با صدای خسرو شکیبایی شنیدم عاشقشون شدم، باریکا به انتخابتون. مرسی.

لط �ف کنین به آقای بهن �ام اخوت بگین تو کی هستی که داری برای حدادی تعین تکلیف میکن �ی. به توام اگ �ه جیم 3 م �اه حقوق نده شیشه میشکنی بعد میگی حدادی برای غرور ایرانی م �دال بگیره با خرج خودش. ش �عورم خوب چیزیه.

س �ام جیمجان. ب �رای اولین ب �ار کمیکت قهقهه م �ن رو درآورد وازته دل خندیدم...! به سید مصطفی حسینی بگید بابا ایول...

دعای یک مرد: خدایا کودکی را به من دادی و بعد گرفتی، جوان �ی را دادی و گرفتی، چند س �اله که به من زن دادی... خواس �تم یادآوری کنی...

جیمی چرا عکس روحانی رو توی جارچی حذف کردی,اینجوری فکر میکنیم یه کاندید کمه

ب �ا توجه به احت �رام و جای �گاه لباس روحانی �ت، ن �ه تنها م �ا که اکث �ر مطبوعات و جراید، به درستی از به تصویر کشیدن این قشر در کاریکاتورها و کمیکها اجتناب میکنند.

جیمی ها لطفا ازون خانوم لیس �انس ریاضی ک روزای زوج در ایستگاه پارک(پایانه ازادی) و روزای فرد در کوهس �نگی ع �اوه بر بافتن لی �ف و ...تدری �س ریاضی و جب �ر و احتمال و مثلث �ات ب صورت رای �گان میکنه و روش تدریس بسیار جالبی دارند گزارش تهیه کنید

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.