امتحانجیم شناسی

Jeem - - الصفحة الأولى -

س �ام بر جیم خوانان عزیز، بالاخره پس از ششمین جابهجایی و اسبابکشی، توانستیم سیس �تم سرمایش �ی اتاق دبیر جیم را تغییر دهیم. نمیدانیم بر اس �اس چه حکمتی همه دفترهای �ی که تاکنون مفتخر ب �ه اجاره جیم شدهاند، در اتاقی که برای دبیر در نظر گرفته ش �ده عاری از هر نوع کولر بودهاند. در ابتدا تصمیم گرفتیم از بادبزن اس �تفاده کنیم اما از آنجا که ام �کان دررفتگی مچ نامبرده وجود داش �ت، یکی دو نفر متص �دی باد زدن وی ش �دند، سپس خیلی اتفاقی کشف کردیم که اگر چند عدد از مطالب ستون »پایان نامه « را در اطراف اتاق بگذاریم خود به خود نس �یم خنکی از چهار طرف خواهد وزید، البته این روش هم خطرناک بود، چون بعضی اوقات به قدری این مطالب یخ میش �د که هر آینه احتمال بستن قندیل از دماغ دبیر و همچنین ترک برداش �تن دیواره دماغین وجود داشت، در نهای �ت تصمیم گرفتی �م برویم برای اتاق دبی �ر، یک دانه کولر آب �ی بخریم و خودمان را خاص کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.