مقدمه

Jeem - - الصفحة الأولى -

زحمت انتخاب ت �ازه بع �د از اینکه همه حرفهایش �ان را زدند نوبت »تو « میش �ود. آن موقع است که شمارش تیکهای مثبت و منفی که جلوی اس �م هر کدام خورده آغاز میش �ود. حالا باید ترازو را وس �ط میدان بگ �ذاری و یک �ی یکی وزنکش �ی کنی. صحبت از انتخاب اس �ت. انتخابی که اگر بدون ش �ناخت کافی باشد ممکن اس �ت برای سالها پش �یمانی به بار بیاورد! این روزها برای انتخاب درست باید زحمت کش �ید. باید وقت گذاشت. حتی باید نگران ش �د و ترس �ید! باید دعا کرد و درس �ت را از خدا خواست. باید موظب فریبها بود. مواظب معیاره �ا، به اینکه طرف چهقدر به آنچه میخواهی شبیهتر باشد. باید تاش کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.