»بهارنارنج «

Jeem - - الصفحة الأولى -

بابا آب داد اینج �ا دخت �ری هس �ت ک �ه وقتی حت �ی توی پسکوچ ههای ذهنش به تو میرس �د، دلش گرم میش �ود، انگار به یک تکیهگاه امن رسیده باشد. ممنونم ب �رای همه روزهایی که س �ین ه س �تبر و ش �ان ههای ام �نات حائل ش �د میان م �ن و دنیا، نگذاشت آب از آب توی دلم تکان بخورد. برای وقتهای �ی که دنیای این دختر نحیف و نازک به آخر رس �یده ب �ود، که از مهربانیه �ای مامان هم کاری س �اخته نبود، که من را از آخر دنیا برداشتی و بردی و دوباره گذاش �تی وس �ط گودِ زندگی و آنقدر کنارم ایستادی که یاد بگیرم دوباره بایستم و صبر کن �م نامردیها و نامایمیه �ا را... حلیم واستوارِ مهربان من! باخبر باش که دنیای منی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.