است!

Jeem - - الصفحة الأولى -

این روزها هر کسی که سایت جیم نیاید حسابی ضرر کرده اس �ت! می پرس �ید چرا؟ چونک �ه کاندیداهای ریاس �ت کاربران به ش �دت در حال رقابت هس �تند و هر کدام برای خودش �ان رئیس ستاد و رنگ انتخاباتی وس �ایت هم دارند! تخته س �یاه س �ایت تبدیل به یک بنر انتخاباتی بزرگ ش �ده و کارب �ران با عوض کردن عكسهای کاربریش �ان از کاندیدای مورد نظرش �ان حمایت میکنند. از روز ش �نبه هم مناظرههای داغ بین کاربران برگزار میشود. در حال حاضر یكی از نامزدها به نفع یكی دیگر کنار کشیده ولی 7 نفر دیگر گفتهاند تا آخر میمانند. فعلاً اینها را داشته باشید تا هفته دیگر... کلاغ طهرونی! ازنظر منپایتخ تنشینها، همفرهنگ زندگیشان خوب است، هم فرهنگ رانندگیشان، ولی این کاغهایش خیلی بیفرهنگ هستند! در ی �ک صبح بهاری که همه چی �ز آرام بود، صبح زود بیدار شدیم و خودمان را رس �اندیم کاخ نیاوران، اولین گروه وارد ش �دیم، بعد از اینکه یک ربعی گذشته بود و ما هم در حال کف کردن از معماری و فضا سازی کاخها بودیم، یک صدای خفیف آمد و حس کردم سرم خیس شد، دست کردم به سرم متوجه مرحمتی که پرنده محترم کرده بودند، شدم و آن لحظه بود که به بیفرهنگی کاغهای تهرانی پی بردم. شاید هم این نسل جدیدش این طوري هستند، از آن قدیمها که گزارشي از این کار نشنیدم. ما چگونه پدر شویم؟! دل �م ه �ر لحظ �ه وجودی �م را در وجودت میدید، میخواس �ت الگو برداری کند، آخر نس �ل ما میگوید که باید الگو داشته باشیم. پدر الگوی ش �ما چه کس �ی بود؟ وقت فکر کردن به این را داش �تی؟ پ �دری که هیچوقت نب �ود، مادری که خس �ته بود، برادرها و خواهرهایی که همیش �ه خواب بودند، پدر الگوی شما که بود؟ پ �در، میگویند که باید زندگی ما را بس �ازی، ما را همراهی کن �ی، میگوین �د باید تامینم �ان کنی، پدر تو را چه کس �ی همراهی کرد؟ چه کسی زندگیت را ساخت؟ مگر نمیگویی که از 8 س �الگی کار میکردی؟ زندگیت را پدری ساخت که در جوانی �ت فوت کرده بود یا مادری که جوان بود و روزگار پی �رش کرده بود؟ پدر چه کس �ی همراهیت میکرد بین 98- ت �ا فرزند؟ پدر تمام جوانیت کار میکردی، قنادی، کفاش �ی، دوچرخهسازی... پدرم میگویند باید برای ما فضا را فراهم کنی تا وارد اجتماع شویم. پدرم نزدیک 20 سالم شده کی وارد اجتماع میشویم؟ مگر تو 8 س �الگی وارد اجتماع نشدی؟ چه کسی برایت فضا را فراه �م کرده بود؟ پدر با خ �ودم فکر میکنم که ما چگونه پدر خواهیم شد؟ از چه چیزی باید تعریف کنیم؟ پدر، ما چه کودکان �ی تربیت خواهیم ک �رد؟ پدر، ما که مثل تو روی پای خودمون نبودیم یا اگر بودیم خیلی کم بودیم. پدر، ما چگونه پدر شویم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.