معرفي وبلاگ

Jeem - - الصفحة الأولى -

هیچ و کوچ از سال 86 به روزرسانی میشود. خاطرات تحصیل در کانادا فردی به نام علیرضا است که بدون هیچ توضی �ح خاصی عن �وان »هیچ و ک �وچ « را برای وباگش انتخاب کرده. همان طور که گفته اس �ت اکثر پستهایش خاطره نوشتههای نسبتا شخصی اس �ت که درواقع حال و ه �وای زندگی خارج از ایران را از دید یک ایرانی مهاجر بیان کرده اس �ت. مدیر وب �اگ را نمیتوان از وباگ نویسهای پر کار دانست و عمدتا به یک پست در ماه اکتفا کرده است، اما حتی همین دیر به دیر به روزکردنهایش هم مخاطب نسبتا بالایی دارد به طوری که برای هر پست نظرات متعددی به ثبت رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.