نسیمی وزیدن گرفت

Jeem - - الصفحة الأولى -

علی کفاش �یان بعد از اش �اره به اینکه رییسجمهور ق �ول داده هزینههای تمدید ق �رارداد کیروش، پ �س از صعود به جام جهان �ی تامی �ن ش �ود گفت: اگ �ر به جام جهان �ی صع �ود کنیم اینق �در اوضاعمان خوب میشود که بتوانیم قرارداد کیروش را تمدید کنیم.

جوابیه: اگر راه داشت، چند میلیاردش را بدهی �د به اس �تقلال ش �اید س �وراخ و سمبههای )ش �ما بخوانید چاهها( این تیم هم پر شود، حاجی شوالیه هم قهر نکند!

محمود احمدینژاد در مراسم اختتامیه سیامین دوره مس �ابقات بینالمللی قرآن کریم گفت: نس �یمی وزیدن گرفت و بهار نزدیک است...

جوابیه: طبق تقویم ما که بهار دارد تمام میشود، ش �اید کس �ی آنجا کولر روشن کرده بوده!

مدی �رکل س �ازمان تولید اس �کناس و مس �کوک بانک مرکزی گفت قرار اس �ت اسکناس 5۰۰ تومانی با طرح جدید چاپ شود.

جوابی � ه: کاش طرح 5۰ ه �زار تومانی رویش بزنند، شاید مشکلات مالی ما حل شود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.