گول گریه نخوریم

Jeem - - الصفحة الأولى -

یك نفر گرس �نه: مش �اور هچی عزیز! حجت الاس �لام قرائت �ی گفته «در انتخابات گول قس �م نخوریم. گول گریه نخوریم. گول لباس نخوریم. گول ری �ش نخوریم. گول هیچی نخوریم. » الان پس ما باید چی بخوریم؟! من گشنمه!

مشاورهچی: هر چی دم دستت رسید بخور، ولی گول نخور. چیپس پر باد، پنیر پر آب، ش �یر در بستهبندی کوچکتر از قبل، ماست کم چرب شده، راس �تش اینقدر خوراکیهای سالم زیاده که من موندم چرا اصلا آدم باید گول بخوره!

س �ایت خوب باز کن: ب �ا افزایش اقدامات کمیت �ه فیلترین �گ در محدودس �ازی فعالی �ت خبرگزاریها و س �ایت های خبری، بیش از صد روزنامهنگار و فعال رس �انه ای اعتراضش �ان را با ارس �ال بیانیهای اعلام کردن �د. اصلا چرا باید فیلترینگ دم انتخابات زیاد شود؟!

مشاورهچی: چ �را آمپر چسباندی؟! بیا برایت یک جک بگویم حال �ش را ببری؛ «یک روز دو نفر با هم س �وار اتوبوس میشن تا برن یک شهر دیگه، از قضا کنار هم میشینن، یکی که قلدرتر بوده، هنوز اتوبوس حرک �ت نکرده، میزنه زیر گوش اون یکی! طرف شاکی میشه، میگه چرا میزن �ی؟ جواب میده: دیدم راه طولانیه، زدم که غلط اضافه نکنی!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.