قوانﻴﻦ جانبى

Jeem - - الصفحة الأولى -

رئیس کاربران براي مدت چهار ماه این سمت را خواهد داشت. هر فردي فقط دو دوره ميتواند رئیس کاربران شود. هر گونه تبلیغات زود هنگام باعث رد صلاحیت ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.