2000999

Jeem - - الصفحة الأولى -

جیم واس �م. خیلي قشنگ بود. آقاي معروف افتخار واسه ما. لطفا اینو بچاب کن تا بدون �ن والیبال قهرمانه. لطفا چاپ کن. لطفا. ملیکا از مشهد.

آقاي نیکفرجام، ش �ما خودتان «عروس �ک فرنگ �ي » رو دیدی �د؟ ش �کیبایي رو ب �ا گلزار مقایس �ه ميکنید؟ ضمنا در همه دنیا فیلمهاي درجه سه ساخته ميشه براي پولسازي...

س �ه تا دیوانه س �وار تاکسي میش �ن، راننده ميفهمه این �ا دیوانهاند اص �لا حرکت نميکنه میگه رسیدیم. اولي و دومي کرایشون رو میدن و پیاده میشن. سومي میزنه پس کله راننده میگه هیچوقت این قدر تند نرو!

سلام جیم یک بیوگرافی از رضا قوچاننژاد بنوی �س که تنها نماینده مردم قوچان هس �تش. دمت گرم داش بی بنویسی ها.

جیمی دوس �تم، دوس �ت جیمیام!!!! ش �اید باورت نشه ولی همین دو ساعت پیش تعطیل شدیم: ) اینا اشک شوقه(

چرا ت �و کاریکاتور بدون ش �رح روحاني و جلیلي یه چي گفتن؟! جیمي بوگو،هااااا؟!!

به نظر ما نکته طنز ماجرا همین جاست! البته باید مقداری در جریان مسائل سیاسی و به خصوص مناظرات انتخاباتی باشید تا مقدارکی بخندید...

آقای امیر س �عید صبا کامنتدونی این هفتتون بسیار عالی و بر وفق مراد بود. با تشکر.

کور میشي بدبخت بیا اینجا بشین باهم نگاه کنیم. غضنفر خطاب به پش �ه روی تلویزیون! برای جیم.

س �لام جی �م. آره واقعا، آدم ب �ا چه ذوق و ش �وقی فیلم ایرانی رو به خاطر اس �م جالبش میگیره آخ �رش با لعنت ک �ردن کارگردانش مواجه میشه )آرش قلیزاده(

کنک �وري عزیزکي به تو گفت تو جیم زمان باق �ي مانده تا کنکورو اعلام کني؟ ما خودمون

س �لام. جیمیجون. ت �ازه فقط اس �م فیلما نیست که عجیب شده، تو از اسم مغازه و آدمو و رمانش بگیر برو تا اس �م س �گ و حیوانات خانگی. ت �و هم که تیترهاتو از روی ترانهها بر میداری: عمر گران میگذرد خواهی نخواهی!

س �لام جیم. یه عدد ت �و ذهنت انتخاب کن. ضرب �در 5 کن ب �ه علاوه 11 ک �ن منهاي عدد اولت کن دوباره ضربدر 2 کن به علاه 23 کن. یه عدد بهت میده رقماش �و باهم جمع کن. به علاوه س �ن خودت کن. حالا جوابشو ول کن خودت چه طوري؟

جیم �ی تو که گفتی 12 نفر واس �ه تیم ملی والیبال دعوت ش �دن اما اینایی که عکسش �ونو گذاشتی 15 نفرن...

تا اومدین عکس بندازیم ازش �ون، سه نفر که خط خورده بودند خودشون رو همچی انداختن وسط!!! به شناسنامه این تصویر هم در صفحه 12 مراجعه کنید بد نیستها!

سلام جیميجون من اشعار آقاي کیکاووس یاکیده رو خیلي دوست دارم لطفا توي قسمت ذهن زیبا اشعارش �ون رو چاپ کن و اگه میشه واسه بازي قشنگشون درسریال هوش سیاه یه مصاحبه باهاشون بکن. شبنم از مشهد.

خدایا کمک کن هر چه میشکنم دل نباشد

یعن �ی اگ �ر یک �ی از نامزده �ای ریاس �ت جمه �وری ش �عارش این باش �ه «زندگی بهتر، اینترنت �ی پرس �رعت، فیلترش �کن های قوی و خودکار» حتما به ریاست میرسه!

سلام جیمی خونهمون رو عوض کردیم الان گفتن خطمون نمیش �ه از استفاده کرد، خوب مسئولان گرامی فکر دل ما نیستین ش �ما پیگی �ری کنید ما جیم خوانان س �ایت را محروم نکنید.

جیمییییییی �ی دل �م میخ �واد س �رتو بکوبم ب �ه دیوار تا خون بپاش �ه رو س �قف بعد بهت بخندم! آخه چرا پیامای تکراری میچاپییییی؟! هااا؟! 832۰ با 2۰83. یکیش ایرانس �ل یکیش هیچکس تنها نیست! معلومه به اعداد 2،۰،8،3 علاق �ه داری ه �ا ش �یطووووون! ب �ه بن �د پ معتقدی؟! بی ادب!

از هم �ه خوانندگان �ی که ت �ا این حد ناراحت هستند عذرخواهیم، خواهش میکنیم خودت �ان را کنت �رل کنی �د، اگ �ر بگوییم دیگر تکرار نمیش �ود که دروغ است ولی سعیمان را میکنی �م. در پاس �خ ب �ه دوس �تانی که فکر میکنند این موضوع به دلیل نداش �تن پیامک از س �وی مخاطبان اس �ت عارضیم به دلیل همین اشتباه، نزدیک 7۰ پیامک توبیخی از سوی شما دریافت کردیم!

واای جیم �ی از مطلبت درباره اس �م فیلمها خیلی خوشم اومد مرسی... دیدن همشون جز اتلاف وقت چیز دیگهای ندارن.

جیمي به جاي اینکه اینقدر با ضیا مصاحبه کني و الآف شي، برو با کاپیتان تیمملي والیبال سعید معروف مصاحبه کن.

س �لام جیم. ی �ک تجربه براي جی �م خونا، هیچوق �ت تو این مس �ابق ههاي تلفني ش �رکت نکنید، چون وقتي چش �متتون ب �ه قبض تلفن ميافته 7 جد آبادتون جلو چشاتون ظاهر میشن.

ب �اران بهانهاي بود ت �ا زیر چتر من تا انتهاي کوچه بیایي! کاش نه کوچه انتهایي داشت و نه باران! براي جیم

جیمی... در فص �ل امتحانات آنقدرجای تو خالیست که هیچ گزینهای جای خالی تو را پر نمیکند... حتی تمام موارد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.