فراموش نشود...

Jeem - - الصفحة الأولى -

حواسمون هست! هعي.

جیمي تو س �ایتت قسمت تخته سیاه، کاربرا اصن مهموننواز نیستن هاااااا!! من حس جوجه اردک زشت بم دس �ت داد!!! بده خوووو... یه کاربر 3ماهه.

س �لام جیمی توی حکای �ت هفته منظورت از جس �نیس همون جنس �یس دیگه؟ مگه نه؟ نمیخواد اسمهای ماش �ینای خارجی بگی تو بگو پراید از نظر قیمتی فرق نداره.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.