«مستطاب زندگی»

Jeem - - الصفحة الأولى -

خیاطی ذاتی وقتی مامان داش �ت برای جهاز من و مریم چرخ خیاطی میخرید، فکر میکردم چرخ خیاطی چه به درد من میخورد؟! الان اما فکر میکنم هر زنی یک وَرِ خیاط دارد. حتی اگر تا به حال سوزن نخ نکرده باشد و با قیچی پارچهای را برش نزده باشد. همانطور که فکر میکنم هر مردی یک وَرِ نجار و تعمیرکار دارد و نمیتواند نس �بت به ابزارهای جدید و دریل خوب و اینها بیتفاوت باشد. البته ممکن است کلی مثال نقض در ذهن هرکداممان باشد از زنها و مردهایی که اصلاً اینگونه نیستند؛ ام �ا خوب به باور من آنها به این وَرِ بالقوهش �ان اجازه به فعل در آمدن ندادهاند وگرنه کیس �ت که لذت انجام این کارها را انکار کند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.