مقدمه

Jeem - - الصفحة الأولى -

تا ما چی اراده کنیم ش �مارش معکوس برای به کما رفتن تعدادی از س �ای تها و تخته شدن در برخی وبلاگهایی که در این چند ماه خودش �ان را به آب و آتش زدند ش �روع شده. البته اینکه قرعه با نام کدام دسته از س �ای تها بیافته به اراده من و شما بستگی دارد تا ما که را خواهیم و میلمان به که باشد؟!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.