یکی از مخاطبانمان از «احسان حدادی» دفاع میکند!

Jeem - - الصفحة الأولى - مجید حسینزاده irjeem. hosseinzadeh@m.

بعد از مطلب «بهنام اخوت» درباره «احسان حدادی» و اینکه میخواهد تبعه یك کشور دیگر شود و برای آن کشور دیسك پرتاب کند، تعدادی از مخاطبانمان با پیامك و تماسهای تلفنی، این کار حدادی را نه تنها عملی طبیعی که لازم هم میدانستند و به شدت از او حمایت کردند. البته به حمایت اکتفا نکردند و طبق اخبار شنیده شده، بهنام اخوت بعد از نگارش این مطلب تهدید به مرگ هم شده است! حالا به همین مناسبت به سراغ یکی از این مخاطبینمان رفتیم تا توجیهشان را بشنویم...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.