از نسل من تا نسل تو راهیبه جزتغییر نیست!

Jeem - - الصفحة الأولى - بهنام اخوت irjeem. okhovat@b.

با رجوع به جدول »مندلیف « به وضوح مش �اهده میکنید که برخی عناصر به طرز نامانوسی وج �ود دارد که وجود ندارند! یعنی اگر بخواهیم همی �ن اول کاری دقیقتر توضیح دهیم تا خدای نکرده ما را به ابزوردیس �م و مس �ائلی از این دست متهم نکنید، باید عارض شویم در این جدول 4 عنصر وجود دارد که اگرچه وجود ندارد اما برای ما جیمیها با عنوان عناصر »یادمانه های تابستانی مردان دهه شصت« قابل رویت است. لطفا حالا دوباره جدول مندلیف را جلوی چش �مان تان بگذارید و به آن ن �گاه کنید. میتوانید در تصویر رو به رو هم ادعای ما را مش �اهده کنید! خب... حالا برویم سروقت اصل مطلب. به قول یکی از همکاران اصل مطلب از این قرار اس �ت که یادمانهها یا همان نوس �تالژی ها برای نسلهای مختلف به طرق متفاوتی خلق میش �ود. شاید زمانه و ش �رایط محیطی مهمترین عامل خلق این نوستالژیها باش �د اما عوامل دیگری هم هس �تند که در این حماسهسازی برای نس �ل گذشته تاثیرگذار بودهاند. در این گزارش به س �راغ چند تا جوان دهه ش �صتی رفتیم تا از عناصر شگفتانگیز جدول مندلیف که فقط برای جیمیها و شما خوانندگان این گزارش قابل رویت است، پرده برداریم. لطفا تا پایان این گزارش پلک نزنید... علی ت �ازه داماد ش �ده اس �ت. از آن جوانها که هنوز پش �ت لبشان سبز نشده است فیلشان یاد هندوس �تان میکند و پدر را ب �ه خرید بلیت این سفر پرمخاطره مجبور میکنند. وقتی با او تماس میگیریم تا از نوس �تالژ یهای تابستانیاش جویا ش �ویم مثل تمام جوانهای دیگر که آن روزها را تجربه کردهاند آهی از ته دل میکشد و میگوید: »کوچه... توپ پلاستیکی... جوجه... واقعا یادش بخیر« ! علی ادامه میدهد : »خیلی هم عجیب نبود. آن موقع ما فقط یک توپ پلاستیکی داشتیم و یک جفت دمپایی برای اینکه تا مادرمان از ما چش �م برمیدارد بدویم تو کوچه و تا دم غروب که پدر با کیس �ه میوه به خانه میآید بزنیم زیر توپ. آن روزها همهاش عشق و صفا بود. اصلا مثل امروز نبود که بچهها کنج یک اتاقک کوچک بنشینند و مدام چشمش �ان به صفح �ه کامپیوتر و بازیهای کامپیوتری باشد. حتی یادم میآید آنموقع یکی از دوس �تانم رفته بود آت �اری خریده بود و ما اگرچه آرزو داش �تیم برویم خانهش �ان و با آتاریاش بازی کنیم اما بعد از چند وقت دلمان برای همان کوچه و دور هم بودن تنگ میش �د. اصلا جمعمان جمع بود و دور هم بودن کل �ی برایمان لذت داش �ت. کل �ی رفیق داش �تیم. رفیق فابریک.. .« آه و افسوس علی دلمان را کباب کرد. کم مانده بود از هیجان یادآوری آن روزها گریهاش بگیرد. سنی نداش �ت علی. علی فقط 25 سال بزويد.. اگر خوب پاراگراف بالا را خوانده باشید متوجه خواهید شد که علی آقا از ی �ک عنصر جدول مندلیف م �ا پرده برداش �ت. عنصری که در خلق نوستالژی برای نسل ما بسیار موث �ر بود. علی از عنصری گفت که از بوی تنهایی متنفر بود. اگر بخواهیم راهنمایی غیر مستقیم کنیم باید بگوییم ن �ام این عنص �ر در کادر رو به رو آمده است: »آقا بچههای الان به خاطر همین همهشان ضعیف هس �تند و تا فوتش �ان کنی میرون �د هوا !« این جمل �ه را به ج �ان خودمان ما نگفتی �م. بلکه این جمله قصار مسعود خان 24 ساله بود که ماشاءا... استایلی هم داش �ت برای خودش! وقتی از او در مورد بازیهای تابستانهای کودکیاش پرسیدیم، گفت: »ما تابس �تونا که میش �د از این سوس �ول بازیها نداش �تیم. میرفتیم تو کوچه و حتی اگه توپ ه �م نداش �تیم خرپلیس ب �ازی میکردیم، گرگم به هوا ب �ازی میکردیم. اصلا همین بازی نوستالژیهایی که تو جیم خودتان چندبار نوشتید را بازی میکردیم. میخوام بگم همه بازیهامون ی �ک جورای �ی ورزش ب �ود. اونقدر ک �ه از کله س �حر تا بوق س �گ اینور و اونور میپریدیم و ورجه وورجه میکردیم .« مس �عود ادامه میدهد: یادش بخیر بچهتر که بودیم تابس �تا نها پول بچه مایهدارها رو نداشتیم که بریم استخر، میرفتیم با بچههای همین میدونای شهر که وسطش حوض آب داره، لخ �ت میکردیم و آب بازی میکردیم. یادم می �اد یکبار مامانم به باب �ام گفت و مفصل از پدرم کتک خوردم .« مس �عود از آن شیطانهای دور بود از قیافهاش معلوم بود... باز هم اگر با دقت پاراگراف آقا مسعود را خوانده باش �ید متوجه میش �وید که یکی دیگر از عناصر که 4 حرف دارد اینجا، درست میان خاطرههای تابس �تانی آقا مسعود نمایان اس �ت. این عنصر 4 حرف �ی موثر در جدول مندلیف جیم را میتوانید در کادر رو به رو مشاهده کنید. بیش از این به مغز مبارک فشار نیاورید، صدایش در میآید!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.