رالف خرابکار خاطرهبازی با بازیهای نسل دوم

Jeem - - الصفحة الأولى -

انیمیشن »رالف خرابکار - « یکی از مخاطب پس �ندترین انیمیش �ن های چند س �ال اخیر اس �ت، البته برای آنهایی که کودکی خود را با بازیهای نس �ل دوم همچون آتاری و سگا گذراندهاند؛ حالا با تماشای این انیمیشن با آن سالها خاطرهبازی میکنند. این انیمیشن یک نسل بعد از بازی محبوب

را نش �ان میدهد و عن �وان فیلم نیز از نام قهرمان داستان که نقش »بد من« یکی از بازیها را دارد الهام گرفته ش �ده اس �ت؛ کس �ی که تنها رویایش دوس �ت داشته ش �دن است و هرگز در دنیای �ی که او زندگی میکند (ب �ازی کامپیوتری

( اتفاق نخواهد افتاد. بیتوجهی شخصیتهای دنیای رالف به او باعث میش �ود که چند دهه پس از به وجود آمدن این بازی، او آماده فرار ش �ود و این بهانهای اس �ت تا داس �تان فیلم س �یر بس �یار متفاوت و جذابی را در پی �ش بگی �رد . »رالف خراب �کار « که نامزد جای �زه اس �کار 2013 و برنده بهترین انیمیش �ن گل �دن گلوب 2013 بود این روزه �ا با 2 دوبله قابل قب �ول و البت �ه متفاوت که اولی ب �ا مدیری �ت »زهره شکوفنده« و دومی توسط »گل �وری « ب �ه مدیریت دوبلاژ مهرداد رئیسی است در قالب یک لوح فشرده وارد شبکه نمایش خانگی شده اس �ت. اگر میخواهید این انیمیشن را با دوبله جذابتری ببینید، پیشنهاد ما دوبله گلوری اس �ت که باید از طریق سیستم پخش خ �ود آن را تنظیم کنید، اما اگر میخواهید دوبلهای قابل قبول با بیشترین وف �اداری به فضای اصلی داستان را دنبال کنید، پیشنهاد ما دوبله اول به مدیریت زهره شکوفنده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.