ظهور نگهبانان وقتی افسانهها ابرقهرمان میشوند

Jeem - - الصفحة الأولى -

هرچند بسیاری از موفقیتهای عرصه انیمیشن به خصوص در سالهای اخیر مدیون کمپانی مشهور والت دیزنی است اما نباید نقش کمپانیهای معتبر و شناخته شدهای همچون »دریم ورکز« را هم در این موفقیت نادیده گرف �ت . »ظهور نگهبانها -

« که البته در ایران با عنوان »نگهبانان قصهها « دوبله و روانه بازار ش �ده، یکی از همی �ن موفقیتها و برگ برندههای دریم ورکز اس �ت . »ظهور نگهبانان« یک انیمیش �ن به معنای واقعی موفق است که افس �ان ههای غرب همچون بابانوئل، پ �ری دندانها، خرگوش عید پاک و مرد ش �نی رویاها را دس �تمایه خود ق �رار داده و از آن داستانی ابرقهرمانانه ساخته است. ش �خصیت اصلی داس �تان ، »جک فراس �ت « پسر بچه بيخیال با قدرتهای ماورایی اس �ت که هیچ مسئولیتي در دنیا ندارد و هر جا که ميرود، زمستان را با خود ميبرد. اما همه چیز با آمدن »پیچ « پادشاه کابوسها که ميخواهد همه دنیا را غرق در تاریکي و ظلمت کند، تغییر پیدا ميکند. داس �تان پردازی قوی، تعلیقهای خاص سبک فانتزی و ماجراجویی و البته وجود جلوههای بصری بسیار قوی از جمله نکات قوت »ظهور نگهبانان« است که باز هم با دو دوبله متفاوت و توس �ط شرکت هنرنمای پارسیان وارد ش �بکه نمایش خانگی شده است. یک دوبله را ناهید امیریان با حضور کس �ری کیانی (جک)، حس �ین عرفانی (بابانوئل)، مینو غزنوی (فرشته)، همت مومی وند (خرگوش) و سعید مظفری (پیچ) انجام داده اس �ت و به نظر از دوبله دوم که توسط شرکت گلوری و با مدیریت مهرداد رییسی انجام شده، بهتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.