قل عویندههمین

Jeem - - الصفحة الأولى -

صراطالمس � تقیم که ميگ اس �ت! اه �ل هیچ دوز و کلکي نیس �ت و مس �یرش همیشه مس �تقیم اس �ت. یک نفره 5 پیاده را حریف اس �ت. وقتي هر دو رخ با هم متحد ش �وند ارزش آنها از یک وزیر هم بیش �تر ميش �ود. وقتي که در دو گوشه صفحه قرار ميگیرند ميش �وند محاف �ظ، محافظي براي همه مهرهها، حرکت کردنش بسته به حرکت س �رباز مقابلش است و تا آن س �رباز به راه نیفت �د رُخ هم کاري از دس �تش بر نميآید. در صورتي که ش �اه در خطر باش �د در یک جابجای �ي خ �ودش را فداي ش �اه ميکند و اصلا دلبسته به صفحه شطرنج نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.