مهرهشناسى

Jeem - - الصفحة الأولى - مريم شيعهزاده irjeem. info@ عليرضا خورسندى irjeem. info@

شاید باورتان نشود اما این جک و جانورهایي که بر روي صفحه شطرنج به جان هم ميافتند تا نهایتا موجبات شادي یا غم ملتي را فراهم آورند، براي خودشان عالمي دارند و فلسفهاي! این شماره هم ما مخمخاي مان شد تا سري بزنیم به دنیاي شطرنج و هر طور شده سر از کار این

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.