شطرنج زير درخت توت!

Jeem - - الصفحة الأولى - شطرنج به سبک پارکي براي کساﻧﻲ که ميخواهند از شطرنج لذت ببرند

در حاليکه در محوطه مخصوص بازي شطرنج و زیر سایه یکي از درختان پارک نشستهایم بازي شروع ميشود. نوید که با مهرههاي سفید بازي ميکند بازي را با به حرکت درآوردن اولین سرباز شروع ميکند. در ابتداي بازي مهرهها خیلي سریع و طبق نقشه قبلي به حرکت در ميآیند اما رفته رفته از سرعت حرکت آنها کم ميشود و بیشتر وقت هر کدام از دو طرف صرف نقشهخواني طرف مقابل ميشود. نوید با حملات مداوم قصد بهم ریختن نقشههاي بهنام را دارد و بهنام هم به ناچار باید در برابر حملات دفاع کند. موقعیت شاه بهنام اصلاً خوب نیست. از طرفي گوشه صفحه گیر افتاده و از طرفي حملههاي نوید راه نجاتي برایش نگذاشته است، بالاخره نوید موفق به اجراي نقشهاش ميشود و با یک حرکت وزیر، بازي را به نفع خود به پایان ميرساند. نوید که حالا دیگر برنده دربي بزرگ شطرنج بازان پارک لاله است در جواب به این سوال که از کجا شطرنج را شروع کردید و چند وقت است که شطرنج را در پارکها بازي ميکنید خود را جمع و جور ميکند و ميگوید: »ازچهارم دبستان شطرنج را یادگرفتهام و نزدیک به یک سال است که در پارکها بهطور حرفهاي بازي ميکنم .« اما بهنام که هنوز داشت به حرکتهاي اشتباه خود فکر ميکرد، ميگوید : »از 7 سالگي شطرنج را یادگرفتم و تا دوره دبیرستان ادامه دادم و بعد از آن دیگر از شطرنج دور شدم و2 سال است که دوباره بهشکل پارکي شطرنج بازي ميکنم .« سوال بعدي را بازهم ازنوید ميپرسم : »به نظر شما پارک براي بازي شطرنج جاي مناسبي است یاخیر؟ « نوید نگاهي به اطراف مياندازد و جواب ميدهد : »براي لذت بردن از شطرنج، پارک جاي مناسبي است« و بهنام با تایید گفته نوید ميگویید : »پارک جاي مناسبي براي تشویق افراد به شطرنج است. « و ادامه ميدهد : »براي خود من، همین پارک بود که باعث تشویق به ادامه دادن شطرنج شد. « به عنوان سوال آخر از نوید ميپرسم: »شطرنج را یک ورزش ميدانید یا صرفاً به عنوان یک تفریح بازي ميکنید ؟« چپ چپ به ما نگاه ميکند و ميگوید : »معلوم است که شطرنج ورزش است! « او در ادامه ميافزاید: »ورزش است چون باعث فعالیت ذهني ميشود .« بهنام در حالي که درحال جمع کردن مهرهها است پاسخ ميدهد : »شطرنج، باشگاهي براي پرورش مغز است! « و ادامه ميدهد : »من بهعنوان یک ورزش شطرنج را قبول دارم. « در حالي که کار ما دیگر تمام شده و درحال ترک کردن پارک هستیم به این فکر ميکنیم که در بازي شطرنج برد و باخت بسته به حرکت تکتک مهرهها است و همان سرباز فدایي هم نقش بسیار مهمي در بازي ایفا ميکند که نميشود بيبرنامه آن را حرکت داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.