حس خوب سرپرستی!

Jeem - - الصفحة الأولى -

س �لام بر جیم خوانان و جیم دوستان عزیز. هفته گذش �ته بالاخره مجید حس �ین زاده که همان �ا تکگانه مدی �ر اجرایی جیم باش �د، دس �ت از دوران ش �یرین عقد کشید و سوار بر پراید بخت ب �ه خانه خوشبختی رفت تا حس سرپرس �تی و زندگی مش �ترک در زیر ی �ک س �قف را تجربه کند، او ح �الا تفاوت قرمه س �بزی جا افتاده با اسپاگتی سوخته را میفهمد، او حالا میداند ایس �تادن در صف نانوای �ی پس از یک روز س �خت کاری چه مزهای دارد، مش �قت ب �ردن زبالهها به دم در را با تمام وجود درک میکند، حس قش �نگ پرداخ �ت قبوض ب �رق و گاز و آب و تلفن را میچش �د و میفهمد که اگر غیرحضوری این قبوض را پرداخت کند چقدر در وقتش صرفه جویی میش �ود، چ �ون باید از اوقات فراغت �ش برای انجام امور مهم دیگری چون شس �تن ظروف اس �تفاده کند. و انش �اا... به زودی کارکرد جغجغه بچه و نحوه درس �ت ک �ردن نبات داغ نوزاد را هم یاد میگیرد! اما بش �نوید از سکانس پایانی جشن ازدواجش؛ نامبرده وقتی س �اعت 12 ش �ب از باغ محل برگ �زاری مراس �م به س �مت خان �ه بختش حرکت میکند ناگهان متوجه میشود تعداد افرادی که در مراس �م عروس کشان شرکت کردند بس �یار زیاد اس �ت، رفته رفته متوجه میشود تمام مردم ش �هر راه او را بند آورده و مشغول جش �ن و پایکوبی هستند، وی از این همه ابراز محبت و ش �ادمانی که بیشک حاصل محبوبیت و مشهوریتش بوده به وجه درمیآید و تا مرز انجام حرکات نیمه موزون پش �ت فرمان خ �ودروی ع �روس هم پیش میرود، ام �ا در حین اینکه خودش را برای انجام حرکات مذکور گ �رم میکرده متوجه میش �ود عزیزان �ی که خیاب �ان را به رویش بس �ت هاند ش �عار »زنده باد ای �ران « و »بچه ها متش �کریم « را سر میدهند! تا این که یکی از شادیکن ها متوجهاش میکند که علت شادی مردم راه پیدا کردن ایران به جام جهانی است نه راه یابی شما به خانه خوشبختی!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.