»آسمان آبی«

Jeem - - الصفحة الأولى -

بدبین شدم م �ن هیچ وق �ت آدم خیل �ی خوشبین �ی نبودم قبول، ام �ا بدبی �ن هم زیاد نبودم، بیشتر س �عی میک �ردم منطقی باش �م و یه جورای �ی اول هر چی �زی رو تجزیه تحلیل کنم بع �د راجع بهش نظر بدم. به جرات میتونم بگم بالای 80 درصد بعدا بهم ثابت میش �د که درست فکر کردم... این روزها اما بدبین ش �دم خ �ودم میدانم که اتفاق بدی افتاده توم... انگار یه نفر نشس �ته تو وجودم ک �ه نمیذاره به آدم �ا نزدیک بش �م تازگیها به هرکس که میخواهم نزدیک ش �وم اون موجود درونی اخماش میرود تو هم انگشتشو تو هوا تکون میده و میگه هی هی بس �ه جلوتر نرو باز توهم دوستی نزنی!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.