مقدمه

Jeem - - الصفحة الأولى -

امانتدارتر هر چهقدر هم که س �رورهای شبکههای مجازی چاقتر و بزرگتر ش �وند، هرچقدر هم که آمار عضویتها بالات �ر رود، هرچهقدر هم که آدمها نش �انی یکدیگر را از جستجوی شبکه اجتماعی بگیرند، ب �از هم وبلاگه �ا امانتدارترین برای خیلی از اعض �ای دنیای مجازی هس �تند. وقتی ک �ه حرفهایی ک �ه در وبلاگس �تان میزنند در جای دیگری نمیتوانن �د بگویند. وقتی میبینند وبلاگستان آرام، آرامش میدهد و حرفهای شان در هیاهوی آمدورفت صفحات گم نمیشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.