»اشارت «

Jeem - - الصفحة الأولى -

نامههای بیلذت تکنول �وژی هر چند لذته �ای جدیدی را خلق کرده اس �ت. اما خیلی از لذته �ا را هم از بین برده است. در س �ال های کودکیمان با چه ذوق و ش �وقی نام �ه مینوش �تیم، آن را ت �وی پاکت میگذاش �تیم و رویش تمبر میچسباندیم و چند ماه بعد با رس �یدن جواب نامهای که با دس �تخط دوس �ت یا فامیلمان بود، چقدر ش �اد میشدیم. ح �الا با ی �ک ایمیل ه �ر لحظه به ه �ر کجا که بخواه �ی در یک لحظه نامهات میرود و در یک لحظه جوابش میرسد، دیگر نه فرستادنش شور و شوقی دارد و نه دریافت کردنش.

شب امتحان چیست؟ »شب امتحان« عصاره، شکل سرطانی و مصداق و مثال نوستالژیک(!) فرهنگ »کار دقیقه نودی« در فرهنگ ایرانی است، این خرده فرهنگ آموزشی � عوامانه »شب امتحان« از طرف دیگر با مدرک پرس �تی و مدرکگرایی هم نسبت مستقیم دارد، شب امتحان، ش �ب گنج بردن بدون رنج است. ش �اید بهتر باش �د بگوییم ش �ب امتحان، ش �ب امتحان نیست، »شب نمره« است؛ »شب مدرک« اس �ت، شب عذاب و برزخ پاس کردن یا نکردن واحد و درس برای گرفتن مدرک است. در شب امتحان، انگار همه منافذ و س �وراخ های فلسفی مغز باز میش �ود، آدم یاد بدهکاریها و همذات پنداریهایش با نیچه و سارتر میافتد،

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.