برند را در سایت جیم ببینید!

Jeem - - الصفحة الأولى -

ب �ه دنب �ال مطالبه رئیس جمهور جیم و اصرارهای ش �ما کاربران، »س �عید برند« پایاننامه نویس جیم، قرار اس �ت روی صندلی داغ س �ایت بنشیند. این آگهی نیز صرفاً نقش هی �زم معرک �ه را دارد که بتواند صندل �ی را به طور مرگباری داغ داغ کند. از همه ش �ما جیمیها دعوت میگردد روز سه ش �نبه هفته آینده مورخ 11 تیر ماه س �اعت 3019: الی 3021: به منظور سؤال پیچکردن نامبرده در س �ایت جیم حضور به هم رسانید. وسیله ایاب و ذهاب فراهم نیست، شام هم نمیدهیم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.