»کلاشینکف دیجیتال«

Jeem - - الصفحة الأولى -

اس �تعداد نوش �تن � البته در غیر موارد درسی � میآید س �راغت، بهترین و نابترین سوژههای وبلاگ نوش �تن، خروار خروار بحران و بهت و س �وال و یاس فلسفی میآید س �راغ آدم: درس بخوانم برای چ �ه؟ تقصیر بابام بود که رفتم این رش �ته! اصلا مرا چه به ای �ن درس؟ به چه دردم میخورد؟ درس را ول میکنم میروم بازار پیش پس �رخاله ام، فردا به اولین خواس �تگارم جواب مثب �ت میدهم و از این وضع خلاص میش �وم، فردا انصراف میدهم و میروم س �ربازی! اینها بخشی از دیالوگهای فلسفی سوزناک شبهای امتحان است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.