معرفي سایت

Jeem - - الصفحة الأولى -

همین حالا »شاید برخی حرفها در لحظه قابل فهم و دریافت برای همگان نباشد اما دلیلی هم برای ثبت نکردن و نگفتنشان نیست « این توضیح نویسنده وبسایت »همین حالا « اس �ت که برو بیای زیادی در دنیای مجازی دارد. وی که با نام مستعار »آمون « مینویسد علاوه بر نوش �تن و انتش �ار دستنوش �ت ههایش، عکاسی نیز میکند و عکسهایش را درسایتهای مختلف بازنشر کردهاست. همین حالا یک وبلاگ کاملا شخصی است که درآن از امکان تگگذاری برای تقس �ی مبندی پس �تهای کوتاهش استفاده ش �ده و تگهای متعدد و متنوعی مانند: آدما، کار، فرهنگ، فضای مجازی و... دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.